Qui định đăng ký học phần

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

                                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

Số :  187  /TB–ĐT 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18   tháng 08  năm 2015

 

THÔNG BÁO

(V/v kế hoạch Đăng ký & chỉnh sửa môn học qua mạng học kỳ 1, năm học 2015 - 2016)

Kính gởi: Trưởng các đơn vị, các Tư vấn viên và Sinh viên

Căn cứ theo biểu đồ kế hoạch Giảng dạy & Học tập hệ chính quy năm học 2015 – 2016, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký và chỉnh sửa môn học học kỳ 1 năm học 2015–2016 như sau: 

Thời gian đăng ký môn học từ 10h  ngày 24/08/2015 đến 07h30 ngày 31/08/2015. Tổng số SV dự kiến đăng ký: 20.000 SV.

Thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học từ 9h ngày 07/09/2015 đến 07h30 ngày 14/09/2015.

Chú ý: Qua thời gian chỉnh sửa môn học nói trên nếu sinh viên có nhu cầu rút môn học thì phải chịu đóng học phí.

A. Đối tượng sinh viên phải ĐKMH qua mạng:

Tất cả SV các hệ đào tạo chính qui đại học và cao đẳng từ khoá 2014 trở về trước.

B. Cách thức ĐKMH qua mạng:

-    Sinh viên truy cập vào website đăng ký môn học: http://online.hcmute.edu.vn

                 Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống http://online.hcmute.edu.vn , mỗi sinh viên có thời khóa biểu dự kiến là các môn học đúng theo kế hoạch đào tạo (Sinh viên tham khảo mục hướng dẫn).

1.      Đối với môn học lý thuyết:

  •    Nếu SV chọn các môn học theo đúng TKB dự kiến thì nhấn nút lưu đăng ký (Chú ý: Đối với các nhóm lớp có nhiều môn tự chọn trong học kỳ, phòng Đào tạo đã đăng ký cứng các môn tự          chọn     định hướng cho sinh viên. Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo trong học kỳ để chọn lại các môn tự chọn mà mình đăng ký để học).
  •     Nếu SV không muốn học theo TKB dự kiến thì được phép

-        Chuyển nhóm;

-        Thêm môn học mới;

-        Xóa bỏ môn học.

2.      Đối với môn học thực tập, thực tập sư phạm, thí nghiệm:

  •      Sinh viên không được phép chuyển nhóm và không được hủy môn học;
  •      Sinh viên khóa 2011 (4.5 năm ) đăng ký thực tập sư phạm theo kế hoạch phối hợp giữa Khoa quản ngành và Viện Sư phạm Kỹ thuật (không được bố trí trong TKB dự kiến).

3.      Đối với môn giáo dục thể chất 3 là môn tự chọn SV đăng ký tự do theo sở thích.

4.      Các môn học không thực hiện ĐKMH (Đăng ký tại khoa quản môn học theo thông báo của khoa quản môn học): Luận văn tốt nghiệp, các môn học tốt nghiệp, đồ án môn học.

5.      SV các khóa học ở học kỳ kéo dài sẽ không có TKB dự kiến, các sinh viên phải đăng ký học trả nợ, SV xem lịch học vụ để đăng ký.

6.      Số tín chỉ được phép đăng ký: từ 15 tín chỉ đến 35 tín chỉ.

7.      Đối với SV tạm dừng xin học lại, SV nợ học phí sau khi đóng học phí liên hệ phòng CTHS-SV để phục hồi tên để đăng ký môn học qua mạng. Các trường hợp phục hồi tên trễ phòng CTHS-SV sẽ đề xuất          với phòng Đào tạo không cho ĐKMH trong học kỳ đó.

8.      Đăng ký bảo lưu môn học

          Nộp đơn và nhận kết quả tại Phòng Đào tạo từ ngày 31/08/2015 đến ngày 12/09/2015 (PĐT Không giải quyết bảo lưu nếu SV nộp đơn trễ hơn thời gian qui định).

C. Địa điểm ĐKMH qua mạng :

·         Các phòng máy của trung tâm thông tin tại tầng 01 Tòa nhà trung tâm;

·         SV có thể đăng ký tại tất cả các máy tính có nối mạng Internet trong hoặc ngoài trường.

Chú ý:

  • Các nhóm lớp môn học có ký hiệu VD ghép ở cuối (ví dụ:METE330126_01VD) là các nhóm lớp chỉ dành riêng cho các sinh viên hệ cao đẳng thuộc trung tâm Việt Đức, vì tính chất giảng dạy khác nhau nên các sinh viên thuộc hệ đại học không được đăng ký vào các nhóm lớp này (phòng Đào tạo sẽ không công nhận điểm đối với các sinh viên đại học đăng ký học các nhóm lớp này);
  • Các nhóm lớp học phần có ký hiệu AV ghép ở cuối (ví dụ:METE330126_01AV) là các nhóm lớp mà Giảng viên đăng ký giảng dạy nội dung học phần hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên có thể lựa chọn để đăng ký vào nhóm lớp học phần này thay cho các nhóm lớp học phần giảng dạy bằng tiếng Việt;
  • Để bảo vệ dữ liệu đăng ký môn học của sinh viên, bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2015-2016, Sinh viên sẽ đăng ký môn học bằng tài khoản Email mà nhà trường đã cấp cho SV. Để bảo vệ tài khoản đăng nhập, đề nghị sinh viên thay đổi và bảo mật mật khẩu địa chỉ mail của mình (Nếu gặp khó khăn về việc sử dụng địa chỉ Email của nhà trường đã cấp cho SV, đề nghị Sinh viên liên hệ Trung tâm Thông  tin Máy tính- phòng A11-07 để được hỗ trợ);
  •  
  • Sinh viên phải In và lưu TKB đã đăng ký thành công để đi học và làm minh chứng cho phòng Đào tạo khi cần thiết.

                                                                                                    

Nơi nhận:

-     BGH - để chỉ đạo;

-     Các Khoa, TTVĐ, viện SPKT, TT Thông tin Máy tính: thực hiện;

-     Lưu Đào tạo.

                                                                                                                                                                                                                                                                    T/L. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                                              P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                  (đã ký)

                                                                                                                                           ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Số 1 Võ Văn Ngân , Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 37221223